การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 36
14 Jun 2024

การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 36  ดร. สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม. ราชภัฏนครราชสีมา  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร  รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย