ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลชมเชย
14 Jun 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษาเครือข่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลิกโฉมอนาคตไทยสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ดังนี้

1. การแข่งขันทักษะสร้างแบบจำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Flexsim
    รางวัลชมเชย 
     นางสาวชลธิชา ไชยโคตร และ นางสาวมณีมณฑ์ สายแก้วราช

2. การแข่งขันทักษะการออกแบบสามมิติทางด้านงานวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS  
     รางวัลชมเชย 
     นางสาวสุกัญญา วีปะสูงเนิน และ นางสาวจันทนิภา สมงาม