การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)
14 Jun 2024

การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)
..
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยเป็นการร่วมจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ร่วมกันจัดทำหลักสูตร อาจารย์มหาวิทยาลัยและครูร่วมสอนนักศึกษาและนักเรียน นักศึกษาครูได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริบทจริง 
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมศิลป์ #ครูช่างโคราช