โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน วางแผนการปฏิบัติงานของคณะ
14 Jun 2024

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (work manual) และ การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ เรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ของสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2567 

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการเขียนแบบประเมินค่างาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
วางแผนการปฏิบัติงานของคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน   

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมี นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล   นางสาวนำพาพร  ป้ายงูเหลือม  จากกองบริหารงานบุคคล  
และ  นางมุกดา วรแสน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวสภารัตน์  ชัยมีแรง   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 38.5.1 ชั้น 5 อาคาร 38 และ Stella moonlight เขาใหญ่ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา