ภาพกิจกรรม

14 Jun 2024

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการโครงการพบครูมืออาชีพ

Learn More
14 Jun 2024

กิจกรรมการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ สู่ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นเทคโนอุตฯ

Learn More
14 Jun 2024

พิธีลงนามความร่วมมือศูนย์บริหารเครือข่ายการการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชัวศึกษา CVM.

Learn More
14 Jun 2024

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

Learn More
14 Jun 2024

ผลงานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏโคราช คว้าเหรียญรางวัล จาก ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

Learn More
14 Jun 2024

อาจารย์วิชาเอกน้องใหม่ หัตถศิลป์ (Creative Crafts) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผศ.เกรียงไกร ดวงขจร เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

Learn More
14 Jun 2024

FIT Big Cleaning Day (กิจกรรม 5ส)

Learn More
14 Jun 2024

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่ปรากฏในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

Learn More
14 Jun 2024

วันที่9 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่3/2566

Learn More
14 Jun 2024

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ

Learn More
14 Jun 2024

ขอแสดงความยินดีกับ “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Learn More
14 Jun 2024

FIT.news Update Feb 2024

Learn More
14 Jun 2024

การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 36

Learn More
14 Jun 2024

การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)

Learn More
14 Jun 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลชมเชย

Learn More
14 Jun 2024

การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)

Learn More
14 Jun 2024

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดเวทีพบปะบุคลากร

Learn More
14 Jun 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน วางแผนการปฏิบัติงานของคณะ

Learn More
14 Jun 2024

กิจกรรมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2567

Learn More