ผู้บริหาร และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดร.ดวงธิดา โคตรโยธา

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนายรัฐพล เข็มทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานดร.วรุทัย เดชตานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์อาจารย์แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( 4 ปี )ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์ดร.ปรัชญ์ บุญแซม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษาดร.อ่อนลมี กมลอืนทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนายศราวุฒิ ใจอดทน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน