บุคลากร

คณะบริหาร คณะโทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



นายรัฐพล เข็มทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน



ดร.วรุทัย เดชตานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์



อาจารย์แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ

อาจารย์ประจำหลักสูตร อส.บ. ( 4 ปี )



ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์



ดร.ปรัชญ์ บุญแซม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษา



ดร.อ่อนลมี กมลอืนทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย



นายศราวุฒิ ใจอดทน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน