Research

ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย
ฐานข้อมูลการรับทุนสนับสนุน สายวิชาการ และนักศึกษา
ประเมินการใช้งานฐานข้อมูลการวิจัย

ข้อมูลความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

            ดาวน์โหลดเอกสาร แบบบันทึกการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


เอกสารการได้รับจดสิทธิบัตร

            ดาวน์โหลดเอกสาร การจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

            ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์