ประเมินเว็บไซด์ของคณะฯ





ลิงค์ประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซด์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งานเว็บไซด์ของคณะฯ