กิจกรรมและงานบริการวิชาการ

โครงการติดตั้งติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) ณ โรงเรียนบ้านโคกพระตาบลหนองพลวง อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

7 ม.ค. 2563, 09:21