กิจกรรมและงานบริการวิชาการ

บริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรูปพริกของกลุ่มเกษตรกรของตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

7 ม.ค. 2563, 09:31