กิจกรรมและงานบริการวิชาการ

โครงการสร้างนวัตกรรมเครื่องจักรแปรรูปพริกผงแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มเกษตรกร ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

7 ม.ค. 2563, 09:33