กิจกรรมและงานบริการวิชาการ

23 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทดสอบสมรรถนะรถโดยสารประจำทางใช้แล้วเป็นรถโดยสารไฟฟ้า

24 พ.ย. 2564, 17:11