กิจกรรมและงานบริการวิชาการ

โครงการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาด้านการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน

7 เม.ย. 2565, 11:27