โครงสร้างหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


1.ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2.นายรัฐพล เข็มทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองประธานกรรมการ
3. ดร.วรุทัย เดชตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
4. นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน กรรมการ
5. ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
6. ดร.อ่อนละมี กมลอินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผน กรรมการ
7. ดร.ปรัชญ์ บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิจัย กรรมการ
8. นายศราวุฒิ ใจอดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน กรรมการ
9. ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการ
10. นายชาญศักดิ์ ตรีภพ ประธานหลักสูตรวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี กรรมการ
11. นายอนุชิต คงฤทธิ์ ประธานหลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง กรรมการ
12. นายชน ยี่นาง ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ กรรมการ
13. นางสาวปราณี เท่ากลาง ประธานหลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ
14. ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี กรรมการ
15. ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์ ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ต่อเนื่อง กรรมการ
16.ดร.ทศพร จันทร์เผือก ประธานหลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศึกษา กรรมการ
17.ดร.นิธิ ลิศนันท์ ประธานหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ
18. นางศิริวรรณ อินทรเศียร หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้ง ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล (อธิการบดี)

(เปลี่ยนแปลง และ แก้ไขตำแหน่ง วันที่ 26 กันยายน 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5625/2561)