โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเลือกใช้สีและวัสดุที่เหมาะสมกับการออกแบบพื้นที่ขายสินค้า และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
14 Jun 2024

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเลือกใช้สีและวัสดุที่เหมาะสมกับการออกแบบพื้นที่ขายสินค้า และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและส่งเสริมการเรียนการสอนทั้ง 2 สาขา  โดยรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.อ่อนละมี กมลอินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการการอบรม  และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกรัตน์  เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมในพิธีเปิด ในงานมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  โดยงานจัดขึ้น  ณ  บริเวณห้องเรียนรวม 29.3.3 อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร29) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา  9.00 - 16.00 น. วันที่16 กุมภาพันธ์ 2567