ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์
14 Jun 2024

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ ในงานประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ บทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอและตีพิมพ์ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนตามอัตราที่งานประชุม และวารสารกำหนด และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าแปลและค่าตรวจภาษาที่จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนั้น

- มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน (ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ให้กับบทความที่ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์)

- บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เข้าร่วมตีพิมพ์และนำเสนอจะต้องไปตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔


สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

ผศ.ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และมาตรฐานการศึกษา

โทร.085-0959060 

นางสาวกรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ นักวิชาการศึกษา

โทร.096-9145664 LineID:0848881724 


ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง