คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดเวทีพบปะบุคลากร
14 Jun 2024

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดเวทีพบปะบุคลากร 
..
วันนี้ (21 มีนาคม 2567) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดเวทีพบปะบุคลากร สัญจรไปยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 3 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุม จากนั้น ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ และรายงานการดำเนินงานในปัจจุบันของคณะ ต่อด้วยการเปิดเวทีนำเสนอสภาพการปัจจุบัน โครงสร้างกระทรวง อว.รวมไปถึงการเตรียมตัวการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนายกระดับองค์ความรู้ การสร้างหลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน ด้านสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIL) เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการปรับหลักสูตรให้เป็นการเรียนการสอน “Any where any Time” รวมไปถึงการบริการวิชาการที่เน้น “นวัตกรรม” สู่ท้องถิ่น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง