แหล่งทุนวิจัย
14 Jun 2024


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal)ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน อ่านเพิ่มเติม >>

--------------


บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)" ประจำปีงบประมาณ 2567  อ่านเพิ่มเติม >>

--------------


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Proposal)กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม >>
----------------------


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal)ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง  อ่านเพิ่มเติม >>

--------------


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)แผนงาน N44 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคตประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม >>

----------------