จดหมายข่าว

...

การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 36

...

FIT.news Update Feb 2024

...

กิจกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส ประจำปี2567

...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏโคราช เตรียมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งโลกยุคใหม่

...

สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

...

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่14 (ESTACON 2023)

...

รองชนะเลิศอันดับ1 แนวปฏิบัติที่ดี "ด้านการเรียนการสอน"

...

โครงการนวัตกรรมการสร้างสินค้าที่ระลึกภาชนะดินเผาทรงปากแตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

...

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นวตกรรมด้านยานยนต์ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

...

ส่งต่อนวัตกรรมการสร้างสินค้าที่ระลึก ตุ๊กตาดินเผาด่านเกวียนจากอัตลักษณ์เพลงโคราช