ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
...

การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 36

...

FIT.news Update Feb 2024

...

กิจกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส ประจำปี2567

...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏโคราช เตรียมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งโลกยุคใหม่

...

สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

...

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่14 (ESTACON 2023)