ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

14 Jun 2024

โครงการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคมฐานราก BCG

Learn More
14 Jun 2024

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี istt

Learn More
14 Jun 2024

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

Learn More
14 Jun 2024

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

Learn More
14 Jun 2024

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

Learn More
14 Jun 2024

ประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2567

Learn More
14 Jun 2024

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏโคราช เตรียมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

Learn More
14 Jun 2024

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2567 วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

Learn More
14 Jun 2024

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา 20-21 มกราคม 2567

Learn More
14 Jun 2024

เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2567

Learn More
14 Jun 2024

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

Learn More
14 Jun 2024

การสำรวจ และ ติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สำหรับการใช้งานยิ่งขึ้น

Learn More
14 Jun 2024

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ร่วมงานนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 2567

Learn More
14 Jun 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเลือกใช้สีและวัสดุที่เหมาะสมกับการออกแบบพื้นที่ขายสินค้า และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

Learn More
14 Jun 2024

ข่าวทุนวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

Learn More
14 Jun 2024

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมออกบริการวิชาการ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

Learn More
14 Jun 2024

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 15

Learn More
14 Jun 2024

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์

Learn More
14 Jun 2024

ขอเชิญชวนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี: FIT NRRU The Best Practice 2024 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Learn More
14 Jun 2024

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Learn More